INTEC Personal Váš partner pro profesionály v průmyslově-technických oborech
INTEC Personal Váš partner pro profesionály v průmyslově-technických oborech

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 1. Přehledně o ochraně osobních údajů

Všeobecné informace

Následující informace poskytují srozumitelný přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na naší webové stránce

Kdo je správcem odpovědným za shromažďování osobních údajů na této webové stránce?

Zpracovatelem osobních údajů na této webové stránce je provozovatel webové stránky. Kontaktní údaje na něj najdete v sekci Impresum na této webové stránce.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Jednak shromažďujeme ty osobní údaje, které nám sami sdělíte. Tady se může jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiné údaje shromažďujeme během návštěvy webové stránky automaticky prostřednictvím informačních systémů. To jsou především údaje technické povahy (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Shromažďování těchto osobních údajů probíhá automaticky, jakmile se ocitnete na naší webové stránce.

K čemu používáme vaše osobní údaje?

Část údajů shromažďujeme proto, abychom zajistili bezproblémové poskytování naší webové stránky. Jiné údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů naší stránky.

Jaká práva máte v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Máte právo získat kdykoli bezplatně přístup k informacím o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. V této věci stejně jako i v případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v sekci Impresum. Dále vám přísluší právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

Kromě toho máte právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování osobních údajů, které se týkají vaší osoby. Podrobné informace k tomu najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů v části nazvané „Právo na omezení zpracování“.

Nástroje analýzy a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě naší webové stránky může probíhat statistické vyhodnocování vašeho chování při surfování. To se děje především pomocí cookies a tak zvaných programů analýzy. Analýza vašeho chování při surfování probíhá zpravidla anonymně; chování při surfování vás neumí zpětně vyhledat.

Můžete vznést námitku proti provádění této analýzy anebo jí zabránit tím, že ji nebudete používat. Podrobné informace o těchto nástrojích a o vašich možnostech vznést námitku najdete v níže uvedeném Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 1. Všeobecné a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Pro provozovatele těchto stránek je ochrana vašich osobních údajů velice důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme jako důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte naši webovou stránku, budou shromažďovány různé údaje týkající se vaší osoby. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jakým způsobem se tak děje a za jakým účelem.

Upozorňujeme na to, že přenos dat po internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat jisté bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Informace o správci

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů na této webové stránce je:

INTEC Personal GmbH & Co. KG
Schlachthofstraße 81
99085 Erfurt

Telefon: +49 (0) 361-43039040
E-mail: info@intec-personal.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy aj.).

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši firmu jsme ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů.

INTEC Personal GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Schlachthofstraße 81
99085 Erfurt

Telefon: [telefonní číslo pověřence pro ochranu osobních údajů]
E-mail: datenschutz-verordnung@intec-personal.de

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnohé procesy zpracování osobních údajů jsou možné jen s vaším výslovným souhlasem. Svůj v minulosti udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, abyste nám zaslali neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu tím není dotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování osobních údajů ve zvláštních případech a v případě přímého marketingu (čl. 21 nařízení GDPR)

Pokud je podkladem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f nařízení GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, proti zpracování vašich osobních údajů; to zahrnuje i profilování opírající se o tato ustanovení. Příslušný právní podklad, o nějž se zpracování opírá, najdete v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již údaje týkající se vaší osoby dále zpracovávat, ledaže prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR).

Pokud budou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, pak máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů týkajících se vaší osoby pro účely takového marketingu; to platí i pro profilování, pakliže s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje už nebudou dále zpracovávány pro účely přímého marketingu (námitka podle čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení nařízení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména pak v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Máte právo podat stížnost, aniž by tím byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, nebo právo na to, aby takové údaje byly předány třetí straně, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o to, abychom vaše údaje předali přímo jinému správci, učiníme tak pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu informací důvěrného charakteru, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám coby provozovateli stránek posíláte, používá šifrování SSL nebo TLS. Šifrovanou komunikaci poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku ve svém prohlížeči.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám poskytnete, číst zároveň i třetí strany.

Informace, blokování, výmaz a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo získat kdykoli a bezplatně informaci o osobních údajích týkajících se vaší osoby, o jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů a popř. právo na jejich opravu, blokování nebo výmaz. V této věci stejně jako i v případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v sekci Impresum.

 

 

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. V této věci nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v sekci Impresum. Právo na omezení zpracování máte v těchto případech:

 • Pokud popíráte přesnost údajů, které u nás o vaší osobě máme uloženy, potřebujeme zpravidla čas k tomu, abychom to prověřili. Po dobu, kdy bude probíhat prověřování, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Pokud bylo nebo je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, můžete namísto výmazu požadovat omezení zpracování.
 • Pokud již vaše osobní údaje dále nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, máte právo požadovat namísto výmazu omezení zpracování údajů týkajících se vaší osoby.
 • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich uložení – zpracovány pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého z členských států.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů povinně zveřejněných v sekci Impresum pro účely zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání marketingových informací, například formou e-mailových spamů.

 1. Shromažďování údajů na naší webové stránce

Cookies

Internetové stránky používají občas tak zvané cookies. Cookies nezpůsobují na vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies napomáhají tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky příjemná, efektivní a bezpečná. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou tak zvané „session cookies“. Ty jsou hned po ukončení vaší návštěvy automaticky smazány. Jiné cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení do doby, než je sami smažete. Tyto cookies nám umožňují znovu rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání souborů cookie a cookies povolili jen v ojedinělých případech, pro určité případy nebo obecně vyloučili přijetí cookies anebo aktivovali automatické smazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookie může dojít k omezení rozsahu funkcí této webové stránky.

Cookies, které jsou nezbytné pro uskutečnění elektronické komunikace nebo pro poskytnutí určitých, vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem ukládat soubory cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. cookies za účelem analýzy vašeho chování při surfování), pak je o nich v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů pojednáno samostatně.

Serverové soubory s koncovkou log

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace v tak zvaných serverových souborech s koncovkou log, které nám automaticky předává váš prohlížeč. Jsou jimi:

 • typ a verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • referenční URL
 • název hostitele připojujícího se počítače
 • čas dotazování serveru
 • IP adresa

Ke sdružování těchto údajů s jinými zdroji údajů nedochází.

Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Oprávněným zájmem provozovatele webové stránky je technicky dokonalé zobrazení a optimalizace jeho webové stránky – kvůli tomu musí být shromažďovány serverové soubory s koncovkou log.

 

 

 

Kontaktní formulář

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete poptávky, budeme vaše údaje z poptávkového formuláře včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, ukládat za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje dál neposkytujeme.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá tudíž výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, abyste nám zaslali neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu tím není dotčena.

Údaje vámi zadané v kontaktním formuláři zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich výmazu, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud neodpadne účel pro uložení těchto údajů (např. po ukončení zpracování vaší poptávky). Donucovací zákonná ustanovení – zejména pak lhůty pro archivaci – tím zůstávají nedotčena.

Poptávky prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu, budeme vaši poptávku včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, poptávka) ukládat a zpracovávat za účelem zpracování vaší žádosti. Bez vašeho souhlasu tyto údaje dál neposkytujeme.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR, pokud vaše poptávka souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech se zpracování opírá o váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR) a/nebo o naše oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR), protože máme oprávněný zájem na efektivním zpracování poptávek, které nám jsou zasílány.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře, u nás zůstávají do té doby, než nás vyzvete k jejich výmazu, dokud neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo dokud neodpadne účel pro uložení těchto údajů (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Donucovací zákonná ustanovení – zejména pak lhůty pro zákonnou archivaci – tím zůstávají nedotčena.

Registrace na této webové stránce

Můžete se zaregistrovat na naší webové stránce a využívat na ní dodatečné funkce. Údaje zadané v souvislosti s registrací používáme jen pro účely použití příslušné nabídky nebo služby, pro niž jste se zaregistrovali. Vyplněny musí být všechny povinné údaje dotazované při registraci. Jinak registraci odmítneme.

Pro důležité změny například v rozsahu nabídky nebo v případě nezbytných technických změn používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás o tom touto cestou informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR). Svůj udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, abyste nám zaslali neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu tím není dotčena.

Údaje shromážděné při registraci ukládáme po dobu, kdy jste registrováni na naší webové stránce, a poté je smažeme. Zákonné lhůty pro archivaci zůstávají nedotčeny.

Registrace využitím služby Facebook Connect

Namísto přímé registrace na naší webové stránce se můžete zaregistrovat prostřednictvím služby Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud se rozhodnete pro registraci prostřednictvím služby Facebook Connect a kliknete na tlačítko „Login with Facebook“/„Connect with Facebook“, budete automaticky přesměrováni na platformu Facebook. Tam se můžete přihlásit svými uživatelskými údaji. Tím bude váš facebookový profil spojen s naší webovou stránkou, resp. našimi službami. Díky tomuto spojení získáme přístup k vašim údajům uloženým na Facebooku. Těmi jsou především:

 • jméno na Facebooku
 • profil na Facebooku a profilová fotografie
 • profilová fotografie na Facebooku
 • na Facebooku uložená e-mailová adresa
 • Facebook ID
 • seznamy přátel na Facebooku
 • lajky na Facebooku (údaje „Líbí se mi“)
 • datum narození
 • pohlaví
 • země
 • jazyk

Tyto údaje používáme za účelem zřízení, poskytnutí a personalizace vašeho účtu.

Registrace prostřednictvím služby Facebook Connect a s tím spojené procesy zpracování údajů probíhají na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.

Bližší informace najdete v podmínkách použití od společnosti Facebook a v jejích ustanoveních o ochraně osobních údajů. Ty najdete na: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ a https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

 1. Sociální média

Nástroj pro bezpečné sdílení eRecht24 Safe Sharing Tool

Obsah na našich stránkách může být v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů sdílen na sociálních sítích jako Facebook, Twitter nebo Google+. Tato stránka k tomu používá nástroj eRecht24 Safe Sharing Tool. Tento nástroj vytváří přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli až poté, co uživatel aktivně klikne na jedno z těchto tlačítek. Kliknutí na toto tlačítko představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR. Tento souhlas může být kdykoli s účinkem do budoucna odvolán.

Prostřednictvím tohoto nástroje nedochází k automatickému přenesení uživatelských údajů provozovatelům těchto platforem. Je-li uživatel přihlášen na některé ze sociálních sítí, zobrazí se při použití tlačítek sociálních sítí Facebook, Google+1, Twitter & Co. informativní okno, v němž může uživatel text před odesláním potvrdit.

Naši uživatelé mohou v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů sdílet obsah této stránky na sociálních sítích, aniž by byly sestavovány kompletní surfovací profily ze strany provozovatelů těchto sítí.

Pluginy sociálních médií s řešením Shariff

Na našich stránkách používáme pluginy sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Pluginy můžete zpravidla poznat podle příslušného loga sociálních médií. Pro zajištění ochrany osobních údajů na naší webové stránce používáme tyto pluginy pouze společně s tak zvaným řešením „Shariff“. Tato aplikace brání tomu, aby pluginy integrované na naší webové stránce přenášely údaje již při prvním vstupu na stránku příslušného poskytovatele.

Přímé spojení se serverem poskytovatele (souhlas) se vytvoří až poté, co příslušný plugin aktivujete kliknutím na odpovídající tlačítko. Pokud aktivujete plugin, příslušný poskytovatel obdrží informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naši stránku. Pokud jste současně s tím přihlášeni ve svém příslušném účtu sociálního média (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.

Pluginy Facebooku (tlačítka Líbí se mi/Like a Sdílet/Share)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, jejímž poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo podle tlačítka „Like“ („Líbí se mi“) na naší stránce. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Pokud navštívíte naše stránky, vytvoří se přes plugin přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tím dostane informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naši stránku. Pokud kliknete na tlačítko Facebooku „Like“ v době, kdy jste přihlášení ve svém facebookovém účtu, můžete na svém facebookovém profilu vytvořit odkaz na obsah našich stránek. Tím může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že coby poskytovatel těchto stránek nedostáváme žádné zprávy o obsahu předaných údajů ani o jejich použití ze strany Facebooku. Bližší informace k tomu najdete v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů zveřejněném na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook přiřazovat návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Použití pluginů Facebooku probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na tom, aby byl co nejviditelněji zastoupen na sociálních sítích.

 1. Nástroje analýzy a reklama

Služba Google Analytics Remarketing

Naše webové stránky používají funkce služby Google Analytics Remarketing společně s funkcemi přesahujícími rámec jednoho zařízení nabízené službami Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tato funkce umožňuje propojit cílové skupiny sestavené pomocí služby Google Analytics Remarketing s funkcemi přesahujícími jedno zařízení, které nabízejí služby Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem mohou být zobrazena personalizovaná reklamní sdělení podle zájmů, která vám byla uzpůsobena v závislosti na vašem dřívějším uživatelském chování a chování při surfování na koncovém zařízení (např. na mobilu), ale i na jiném z vašich koncových zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud jste k tomu dali odpovídající souhlas, spojí Google za tímto účelem chod vašeho prohlížeče na webu a aplikaci s vaším účtem na Googlu. Tímto způsobem se mohou na každém koncovém zařízení, na němž se přihlašujete svým účtem na Googlu, zapínat stejná personalizovaná reklamní sdělení.

Kvůli podpoře této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID uživatelů autentizovaná Googlem, která jsou přechodně spojena s našimi údaji Google Analytics s cílem definovat a sestavit cílové skupiny pro zobrazení reklamy na více zařízeních.

Proti remarketingu/targetingu zaměřenému na více zařízení můžete vznést natrvalo námitku tím, že deaktivujete personalizovanou reklamu na svém účtu Google; použijte k tomu tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sdružování shromážděných údajů na vašem účtu Google probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat u společnosti Google (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR). V případě shromažďování údajů, které nejsou sdruženy na vašem účtu Google (např. protože nemáte účet Google nebo protože jste vznesli námitku proti sdružování údajů), se shromažďování údajů opírá o čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel webové stránky má zájem provádět anonymizované analýzy uživatelů webové stránky pro marketingové účely.

Bližší informace a ustanovení o ochraně osobních údajů najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů zveřejněném na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tato stránka používá službu Google AdWords. AdWords je onlinový marketingový program od společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

V rámci služby Google AdWords používáme tak zvané Conversion Tracking (sledování konverzí). Pokud kliknete na nějaký inzerát zobrazený společností Google, uloží se cookie pro sledování konverzí. U cookies se jedná o malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítači uživatele. Tyto cookies ztrácejí po 30 dnech svou platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky této webové stránky a soubor cookie dosud nevypršel, můžeme my i Google rozpoznat, že uživatel klikl na inzerát a že byl převeden na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostává jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze zpětně dohledat přes webové stránky zákazníků služby AdWords. Informace vyžádané prostřednictvím conversion cookie slouží k tomu, abychom sestavili statistiky konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a kteří byli převedeni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nedostávají však informace, na jejichž základě by bylo možné osobně identifikovat uživatele. Pokud se nechcete tohoto sledování účastnit, můžete vznést námitku proti takovému použití tím, že snadno prostřednictvím svého internetového prohlížeče v Nastaveních uživatele deaktivujete cookie služby Google Conversion Tracking. Potom už nebudete zapojeni do statistik sledování konverzí.

Ukládání souborů „conversion cookie“ a použití tohoto sledovacího nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem analyzovat chování uživatele s cílem optimalizovat svou reklamní nabídku a svou reklamu.

Více informací o službách Google AdWords a Google Conversion Tracking najdete v ustanoveních společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání souborů cookie a cookies povolili jen v ojedinělých případech, pro určité případy nebo obecně vyloučili přijetí cookies anebo aktivovali automatické smazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookie může dojít k omezení rozsahu funkcí této webové stránky.

 1. Newsletter

Údaje pro newsletter

Pokud chcete odebírat newsletter, který nabízíme na této webové stránce, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám dovolí ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s odebíráním newsletteru. Další informace neshromažďujeme, nebo jen pokud nám je sami dobrovolně sdělíte. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Zpracování údajů zadaných do formuláře pro přihlášení se k odběru newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich použití za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je součástí newsletteru. Zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu tím zůstává nedotčena.

Údaje uložené u nás za účelem odebírání newsletteru u nás budou uloženy až do okamžiku odhlášení a smazány po zrušení odběru newsletteru. Údaje, které jsou u nás uloženy za jinými účely, tím zůstávají nedotčeny.

 1. Pluginy a nástroje

Fonty Google Web

Tato stránka kvůli jednotnému designu typů písma používá takzvané webové fonty, které poskytuje společnost Google. Fonty od společnosti Google jsou instalovány lokálně. Nedochází přitom ke spojení se servery společnosti Google.

Google Maps (se souhlasem)

Tato stránka přes API kartografickou službu používá Google Maps. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abychom zajistili ochranu osobních údajů na naší webové stránce, je služba Google Maps deaktivována v případě, že na naši webovou stránku vstupujete poprvé. Přímé spojení se servery společnosti Google se vytvoří až poté, co sami aktivujete službu Google Maps (souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR). Tímto způsobem se zabrání tomu, aby byly vaše údaje přeneseny společnosti Google již při vaší první návštěvě této stránky.

Po aktivaci uloží služba Google Maps vaši IP adresu. Ta je poté zpravidla předána serveru společnosti Google v USA a tam uložena. Poskytovatel této stránky nemá po aktivaci služby Google Maps na tento přenos údajů žádný vliv.

Více informací o zacházení s údaji uživatelů najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

 

 

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Úkolem služby reCAPTCHA je ověřit, jestli údaje na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatizovaný program. Kvůli tomu analyzuje reCAPTCHA chování uživatele webové stránky pomocí různých parametrů. Tato analýza začíná běžet automaticky, jakmile uživatel webové stránky vstoupí na webovou stránku. Kvůli analýze reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (jsou to např. IP adresa, doba prodlevy uživatele na webové stránce nebo uživatelem provedené pohyby myší). Údaje zjištěné při této analýze jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Uživatelé webové stránky nejsou upozorňováni na to, že analýza probíhá.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na tom, aby byly jeho nabídky na internetu chráněny před nepřístojným automatizovaným špehováním a před spamy.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů najdete na tomto odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 1. Vlastní služby

Výběrová řízení

Nabízíme vám možnost účastnit se výběrových řízení na pracovní místa (např. prostřednictvím e-mailu, poštou nebo onlinového formuláře s dotazníkem pro uchazeče o zaměstnání). Dále v textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití osobních údajů shromažďovaných v rámci procesů výběrových řízení. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a použití vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a všemi zákonnými ustanoveními a že s vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů 

Pokud nám zašlete dotazník pro uchazeče o zaměstnání, zpracováváme vaše osobní údaje s tím spojené (např. kontaktní údaje a údaje týkající se způsobu komunikace, podklady k žádosti, poznámky provedené v rámci rozhovorů při konkurzu atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o zdůvodnění pracovního poměru. Právním důvodem k tomu je § 26 nového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) podle německého práva (navázání pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR (všeobecné navázání smluvního vztahu) a – pokud jste udělili svůj souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci našeho podniku poskytnuty výhradně těm osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti o místo.

Pokud ve výběrovém řízení uspějete, budou vámi doručené údaje pro účely uskutečnění pracovního poměru uloženy v našich systémech zpracování dat na základě § 26 nového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

Doba archivace údajů

Pokud vám nebudeme moci nabídnout pracovní místo, pokud nabídku na pracovní místo odmítnete, stáhnete svou žádost o místo, odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů anebo nás vyzvete k výmazu těchto údajů, budou vámi poskytnuté údaje včetně zbývajících fyzických podkladů přiložených k žádosti o místo uloženy, resp. archivovány (lhůta pro archivaci) po dobu maximálně 6 měsíců po ukončení výběrového řízení, abychom mohli v případě nesrovnalostí dohledat detaily z procesu výběrového řízení (čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR).

PROTI TOMUTO ULOŽENÍ ÚDAJŮ MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU, POKUD EXISTUJÍ VAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD NAŠIMI ZÁJMY.

Po uplynutí této lhůty pro archivaci budou údaje smazány, pokud nebude existovat zákonná povinnost jejich archivace nebo jiný právní důvod pro jejich další uložení. Pokud je zřejmé, že uchování vašich údajů bude po uplynutí lhůty pro archivaci nezbytné (např. na základě hrozícího nebo soudně projednávaného právního sporu), budou údaje smazány až poté, co už tyto údaje budou bezpředmětné. Ostatní zákonné lhůty pro archivaci zůstávají nedotčeny.